Bescherming persoonsgegevens

 

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens, en de gegevens die u op de website invult, worden uitsluitend gebruikt om u van dienst te kunnen zijn.

 

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

 

Ik onderschrijf bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

De volgende persoonsgegevens worden door mij vastgelegd en bewaard zolang als nodig is om u van dienst te kunnen zijn:

  • Naam, adres, postcode en woonplaats
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Huisarts (indien nodig)
  • Gegevens betreffende uw gezondheid

 

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden. Ik informeer u hier mondeling over tijdens de intake.

 

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft). 

 

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. Wanneer ik met collega’s, of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk bespreek gaat dit altijd anoniem en onherkenbaar.

 

Uw gegevens zijn veilig. Ik werk met papieren cliëntendossiers die worden bewaard in een afgesloten kast. Mijn digitale cliëntendossiers zijn versleuteld en beveiligd met een wachtwoord. Natuurlijk maak ik regelmatig een back-up van mijn cliëntbestanden.

 

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Ik gebruik de door u verstrekte persoonsgegevens alleen om uw behandeling zo optimaal mogelijk op uw situatie af te stemmen.

 

U kunt altijd uw persoonsgegevens opvragen of mij vragen deze te verwijderen.  U kunt daarvoor geheel kosteloos contact opnemen. 

 

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u de website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.